راه و راه آهن

ليست پروژها
  مطالعات کنارگذر شمالی مریوان
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  احداث 8 فقره محوطه سرچاهی و جاده های دسترسی به روش EPC
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه نفت
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی قطعه 13 محور راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند- مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی قطعه 14 محور راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند- مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  مطالعات تفصیلی قطعه اول محور راه آهن سفید آبه- بیرجند طرح راه آهن زاهدان زابل بیرجند مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  مطالعات سه راهی بیاشوش – ابتدای كمربندی پاوه و انتهای كمربندی پاوه - نوسود
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان ها و محوطه سازی ایستگاه های محور راه آهن میانه بستان آباد تبریز
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  طراحی جاده دسترسی کارخانه تغلیظ مس پارسیان
نام كارفرمای پروژه: شرکت انرژی گستر نصیر
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی مرزن آباد – كلاردشت حدفاصل كیلومتر 0 الی 5
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 9 ( 84 ركورد )