برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات سه راهی بیاشوش – ابتدای كمربندی پاوه و انتهای كمربندی پاوه - نوسود
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.