خدمات و حوزه های کاری

  • مطالعات امکان سنجی پروژه ها
  • تهیه طرحها و مدلهای کسب و کار
  • ارزیابی و مطالعات مقدماتی طرحها
  • برنامه ریزی، طراحی و مشاوره پروژه‌ها
  • نظارت بر طراحی و ساخت
  • مدیریت و کنترل پروژه
  • مطالعات ارزیابی اثرات
  • مطالعات ارزیابی اقتصادی
  • مطالعات مهندسی ارزش
  • برنامه‌ریزی استراتژیک