توضیح : از آنجایی که برخی از پروژه های شرکت طرح نو اندیشان مولتی دیسیپلین هستند ممکن است نام برخی از پروژه ها در بیش از یک گروه مشاهده شود.
 دسته بنديها