اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1395/06/01
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه خدمات تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی شهر تهران گردید. ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1395/05/06
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ (( مطالعه مرحله دوم طرح بهسازی لرزه ای و غیر لرزه ای پل های گستر ه شهری تهران ))گردید. ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1395/02/08
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ ((طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه های تقویت فشار گاز خنج، جهرم، خاوران، صفا شهر، ارسنجان ))گردید. ادامه