اخبار و رویداد ها
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1401/02/25
ابلاغ موفقیت در مناقصه "مطالعات امكان سنجی احداث بندر نخل ناخدا" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1401/02/25
موفقیت در مناقصه "نظارت عالیه و كارگاهی بر عملیات اجرایی محور ارومیه-مهاباد-میاندوآب قطعه 2-ب(دارلك-ترشكان)" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1401/02/18
ابلاغ برنده شدن در مناقصه"مطالعات طرح جامع مرکز لجستیک اینچه برون" به شرکت طرح نواندیشان ادامه