برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت بر پروژه های شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان
نام كارفرمای پروژه: شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.