برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت كارگاهی پروژه های شهركها و نواحی صنعتی استان فارس
نام كارفرمای پروژه: شرکت شهرک های صنعتی استان فارس
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.