برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
ارائه خدمات مشاور كارفرما در پروژه های شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
نام كارفرمای پروژه: شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.