برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی پایه و تفصیلی ساختمان های غیرصنعتی (N.I.B) مجتمع متانول سیراف
نام كارفرمای پروژه: شرکت پتروشیمی سیراف انرژی
تاريخ شروع پروژه: 1401
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد