برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مهندسی تفصیلی، خرید و نظارت كارگاهی پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پادجم
نام كارفرمای پروژه: شرکت توسعه پلیمر پادجم
تاريخ شروع پروژه: 1400
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.