برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات صادرات فرآورده های تولیدی از تاسیسات بندری در منطقه ویژه اقتصادی پارس برای فرآورده های كارخانه PDH/PP/Utility شركت توسعه پلیمر كنگان
نام كارفرمای پروژه: شركت توسعه پلیمر كنگان
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.