برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات بهسازی نوع سه محور تكاب - تخت سلیمان-دندی-زنجان
نام كارفرمای پروژه: مطالعات بهسازی نوع سه محور تكاب - تخت سلیمان-دندی-زنجان
تاريخ شروع پروژه: 1396
تاريخ پايان پروژه: 1397
بهسازی نوع سوم این مسیر به منظور تبدیل نمودن راه فرعی موجود به راه اصلی دو خطه درنظر گرفته شده که در این راستا شیبهای طولی ، قوسهای افقی وقائم ، ابنیه فنی وهمچنین عرض سواره رو وشانه های آسفالتی جاده موجود می بایست به مشخصات راه اصلی تبدیل گردند . بدین ترتیب محور موجود تعریض گردیده ودربخشهایی نیاز به احداث مسیرهای جدید به صورت واریانت جداگانه می باشد.