برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات ژئوتكنیكی بند انحرافی سد دربندیخان
نام كارفرمای پروژه: اداره كل سدها و مخازن
تاريخ شروع پروژه: 1392
تاريخ پايان پروژه: 1392
محل انجام پروژه: كردستان عراق