وضعیت شبكه جاده‌ای و ریلی در پسكرانه‌های بنادر كشور
 
 واسنجی و تایید هیدرودینامیك خورهای رودخانه‌ای
 
 نكاتی چند در اجرای پلهای بتن مسلح
 
 نقش استقرار پوشش گیاهی بر عملكرد صفحات مستغرق در ساماندهی رودخانه‌های فصلی
 
 نسبت اعماق جریان در محل تلاقی رودخانه‌ها در شرایط جریان زیر بحرانی
 
 مهندسان جوان و تشكل‌های صنفی و حرفه‌ای
 
 مهندس ارزش و پتانسیلهای صرفه جویی در راه‌آهن كرمانشاه- خسروی
 
 مكان‌یابی جایگاههای CNG برون‌شهری با استفاده از محیط سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
 
 مكانیابی بندر جدید در سواحل جنوب كشور
 
 مقایسه نتایج مدولهای HEC-RAS و MIKE11 و تعیین حساسیتهای مدل HEC-RAS
 
 مقایسه نتایج حاصل از مدول هیدرودینامیك برنامه CE-QUAL-W2 با حل تحلیلی
 
 مقایسه فلسفه طراحی سیستم مهاربندی هم محور فولادی
 
 مقایسه عددی دو شكل متفاوت از معادله حاكم بر جریان آب در خاك غیر اشباع (معادله ریچاردز)
 
 مقایسه بین روش SMBو مدول OSW نرم‌افزار MIKE21 در خصوص تعیین مشخصات امواج آب عمیق در خلیج فارس
 
 معیارهای هیدرولیكی و سازه‌ای طراحی سد‌های انفجاری در رودخانه‌های كوهستانی
 
 معیار شروع حركت مواد بستر در جریانهای رودخانه‌ای
 
 معرفی روش به كارگیری فرماندهی حادثه (ICS) در گارد ساحلی امریكا
 
 مطالعه فرایند رسوب‌گذاری در رودخانه سیستان
 
 مطالعه رودخانه كارون در بازه اهواز بعنوان مسیر حمل و نقل شهری-گردشگری
 
 مراحل مختلف مطالعات لایروبی در پروژه‌های بندرسازی
 

    صفحه 1 از 7 ( 139 ركورد )