**موفقیت در مناقصه** 1402/12/08
ابلاغ موفقیت در مناقصه نظارت بر ادامه تعریض محور وركلا - گهر باران به شرکت طرح نواندیشان