**موفقیت در مناقصه** 1402/12/28
ابلاغ موفقیت در مناقصه خدمات مهندسی مشاور در پروژه های طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی كشور به شرکت طرح نواندیشان