**ابلاغ قرارداد** 1402/12/22
ابلاغ قرارداد "مطالعات تفصیلی قطعات 10/ب و 10/ج محور راه آهن میانه بستان آباد تبریز" به شرکت طرح نواندیشان