**ابلاغ قرارداد** 1402/12/19
ابلاغ قرارداد "مطالعات توجیه فنی - اقتصادی طرح توسعه فرودگاه رشت" به شرکت طرح نواندیشان