**ابلاغ قرارداد** 1402/07/25
ابلاغ قرارداد"مطالعات مفهومی جهت جمع آوری، تصفیه و دفع پساب تولیدی میدان ابوذر و انجام مطالعه پایه گزینه برتر  به همراه تهیه اسناد مناقصه بسته  EPC" به شرکت طرح نواندیشان