**ابلاغ قرارداد** 1402/07/25
ابلاغ قرارداد "مطالعات کنارگذر شمالی مریوان" به شرکت طرح نواندیشان