**ابلاغ قرارداد** 1402/08/15
ابلاغ قرارداد "مطالعات ایمنی و تدوین ضوابط مدیریت شرایط اضطراری و بحران شهرك پتروشیمی مكران" به شرکت طرح نواندیشان