**ابلاغ قرارداد** 1402/08/13
ابلاغ قرارداد"نظارت بر پروژه های شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان" به شرکت طرح نواندیشان