**تقدیر** 1402/08/01
تقدیر از همکاران محترم گروه کارآفرینی برای اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی