**ابلاغ قرارداد** 1399/05/08
ابلاغ قرارداد "نظارت كارگاهی و عالیه پروژه های شهرك سازی در شهركها و نواحی صنعتی استان قم"به شرکت طرح نواندیشان