**کارگاه آموزشی** 1399/02/10
شركت مدیران شركت طرح نو اندیشان در کارگاه آموزشی مقابله با کووید ۱۹ در کارگاه ها