نفت و گاز و پتروشیمی

ليست پروژها
  احداث 8 فقره محوطه سرچاهی و جاده های دسترسی به روش EPC
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه نفت
توضيحات پروژه:
  خدمات مهندسی ،نظارت كارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شركت پایانه های نفتی ایران
نام كارفرمای پروژه: شرکت پایانه های نفتی ایران
توضيحات پروژه:
  طراحی پایه خط لوله 24 و 16 اینچ هفت تپه ،خط انتقال 16 اینچ دزفول و ایستگاه كنترل فشار زرگان
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
توضيحات پروژه:
  ارائه خدمات مشاور كارفرما در پروژه های شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
نام كارفرمای پروژه: شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
توضيحات پروژه:
  تكمیل امور باقیمانده خدمات طراحی و مهندسی طرح توسعه واحد LAB2
نام كارفرمای پروژه: شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
توضيحات پروژه:
  ارائه خدمات مهندسی جهت فعالیت های طراحی و سیویل، سازه و معماری در پروژه های جاری کارفرما
نام كارفرمای پروژه: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
توضيحات پروژه:
  طراحی پایه دو مخزن 350.000 بشكه ای نفت خام سنگین
نام كارفرمای پروژه: شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم
توضيحات پروژه:
  خدمات مهندسی ،نظارت كارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شركت پایانه های نفتی ایران
نام كارفرمای پروژه: شركت پایانه های نفتی ایران
توضيحات پروژه:
  مهندسی تفصیلی، خرید و نظارت كارگاهی پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پادجم
نام كارفرمای پروژه: شرکت توسعه پلیمر پادجم
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 4 ( 38 ركورد )