نظارت

ليست پروژها
  نظارت بر عملیات اجرایی قطعه 11 محور راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند- مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی قطعه 4 و قطعه 6 و تکمیل پل حلب در محور زنجان- دندی- تکاب
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر پروژه های شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان
نام كارفرمای پروژه: شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی پروژه مجتمع ICT هرمزگان
نام كارفرمای پروژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
توضيحات پروژه:
  نظارت بر پروژه احداث ساختمان مانیتورینگ حراست فرودگاه مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی احداث ترمینال غلات بندر شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی قطعه 13 محور راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند- مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی قطعه 14 محور راه آهن زاهدان-زابل-بیرجند- مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان ها و محوطه سازی ایستگاه های محور راه آهن میانه بستان آباد تبریز
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 14 ( 136 ركورد )