برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات امكان سنجی، نیاز سنجی، طراحی جامع و تهیه كلیه اسناد فنی مرتبط با احداث انبارهای سه گانه و كارگاه مركزی جدید در مجتمع پتروشیمی امیركبیر
نام كارفرمای پروژه: شرکت پتروشیمی امیرکبیر
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.