برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی پایه ساخت اسکله تخلیه فرآورده های نفتی به ظرفیت 2000 تن
نام كارفرمای پروژه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تاريخ شروع پروژه: 1396
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
انجام مطالعات مفهومی، پایه، میدانی و تهیه اسناد مناقصه پروژه که بخش های مهم پروژه عبارتند از طراحی اسکله و تجهیزات، محوطه پسکرانه و ساختمان کنترل، تجهیزات اطفاء حریق، ایستگاه میترینگ و خطوط لوله فرآورده ها از اسکله جدید تا مخازن موجود شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درجزیره خارک