برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعه مرحله اول و مرحله دوم ساماندهی خور ماهشهر
نام كارفرمای پروژه: شركت پارس گوهربین الملل
تاريخ شروع پروژه: 1391
تاريخ پايان پروژه: 1392
موقعیت پروژه: شهرستان ماهشهر _ استان خوزستان
مدل سازی هیدرو لیكی خور ماهشهر و تهیه نقشه های اجرایی كانال خور ماهشهر
شروع كار: سال 91