**ابلاغ قرارداد** 1399/04/30
ابلاغ قرارداد"طراحی پارک ساحلی دریا کوچک چابهار و بهنگام کردن اسناد مناقصه دیوار حفاظت ساحلی آن"به شرکت طرح نواندیشان