**عقد موافقتنامه** 1399/04/29
عقد موافقتنامه با شرکت سمام گستر شمال برای توسعه سایت پرورش ماهی در قفس