**موفقیت در مناقصه** 1399/04/23
موفقیت در مناقصه "نظارت كارگاهی و عالیه پروژه های شهرك سازی در شهركها و نواحی صنعتی استان قم"