**ابلاغ قرارداد** 1399/04/22
ابلاغ قرارداد "نظارت بر مقاوم سازی ساختمان موجود شمالی و اضافه اشكوب ساختمان شمالی دیوان عدالت اداری"به شرکت طرح نواندیشان