**موفقیت در مناقصه** 1398/10/30
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه"نظارت بر اجرای پروژه های تقاطع غیر همسطح و اصلاح نشست سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی"