جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1402/07/25
 
ابلاغ قرارداد"مطالعات مفهومی جهت جمع آوری، تصفیه و دفع پساب تولیدی میدان ابوذر و انجام مطالعه پایه گزینه برتر  به همراه تهیه اسناد مناقصه بسته  EPC" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر