جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1399/04/23
 
موفقیت در مناقصه "نظارت كارگاهی و عالیه پروژه های شهرك سازی در شهركها و نواحی صنعتی استان قم"
نسخه قابل چاپ خبر