جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1399/01/18
 
اخذ تقدیرنامه از وزارت راه و شهرسازی برای پروژه خط ریلی میانه- بستان آباد
نسخه قابل چاپ خبر