جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1398/02/16
 
        دریافت تقدیرنامه و تندیس از انجمن ژئوتکنیک ایران و دانشگاه صنعتی شریف
نسخه قابل چاپ خبر